บุคลากรสำนักงาน

2 พ.ค. 2565      6038 views

แชร์ทั้งหมด 10 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางเกศกนก  เดชมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นางจินตนา  ทองจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา  จิตต์รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิวัฒน์  ชะแลวรรณ์
พนักงานธุรการ ส ๒

นางสาวสุภาพร  นาควิเศษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกรรณิการ์  วงษ์โปทา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

นางสาวสุดาภรณ์  โอดรัมย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี

นายพงษ์นรินทร์  นิลสนธิ
นักวิชาการพัสดุ

นายมานิตย์  บุญคลัง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นางสาวเบญจวรรณ  พรมคล้าย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ

นายณัฐพล  ศรีเพ็ญ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอตากฟ้า

นายสำเริง  ชูสาย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเก้าเลี้ยว

นายสุรพงษ์  ปานมาก
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโกรกพระ

นายบุญนำ  คล้ายน้อย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชุมตาบง

นายณัฐพร  สัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไพศาลี

นายศุภรัตน์  สุขพรรณ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองนครสวรรค์

นายเอกสิทธิ์  จันทร์มาเมือง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชุมแสง

นางสาวจินดารัตน์  คงคาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอตาคลี

นายภุชงค์  อนันตวัฒน์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่เปิน

นายอดิสรณ์  ศรีเพชร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่วงก์

นางสีไพร  เกษาพร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลาดยาว

นางสาวนิตยา  ดอกโศก
เจ้ากน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบรรพตพิสัย

นางสาวน้ำผึ้ง  สุขขิม
เจ้ากน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพยุหะคีรี

นายฉัตรชัย  ชื่นจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองบัว

นายธัญธร  เพชรอุดม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าตะโก

นางสาวประภัสสร โพธิ์ทอง
นักพัฒนาการกีฬา

นายภีระมิตร  แก้วกุณโฑ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวณิชมน  กองแกน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันท์นลิน จิตตะมุข
นักวิชาการเงินและบัญชี


แหล่งที่มา :