กิจกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำมาตรการกำกับ และติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22 พ.ย. 2565      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำมาตรการกำกับ และติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา  จิตต์รุ่งเรือง หัวหน้างานการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดทำมาตรการกำกับและติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นางสาววันทนา  แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 80 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565        
สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์