การสัมมนาแสดงผลงาน Showcase กิจกรรมเมืองต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

22 พ.ย. 2565      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสัมมนาแสดงผลงาน Showcase กิจกรรมเมืองต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์  วงษ์โปทา เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมการสัมมนาแสดงผลงาน Showcase กิจกรรมเมืองต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 140 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565        
สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์