ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2/2565

22 พ.ย. 2565      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางจินตนา  ทองจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา  จิตต์รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ นางสาวสุภาพร นาควิเศษ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 80 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565   

สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์