การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 พ.ย. 2565      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.45 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์  วงษ์โปทา เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและ นายพงษ์นรินทร์ นิลสนธิ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมี นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 500 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565        

สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์