โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      3556 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพ
2. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
3. พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศขององค์กร
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
2. บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพในการทำงาน
3. มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการทำงาน และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกนระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. มีข้อตกลงและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
7. มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติ
         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในส่วนของเขตราชการส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ เดิมคือ ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นกระทรวง ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก หน้า 14) โดยได้รับโอนภารกิจจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจากกรมประชาสัมพันธ์บางส่วนมาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกของรัฐในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าหมายของการท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการ ที่จะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรของรัฐไปยังภาคเอกชน ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงมีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการสนองนโยบายรัฐบาล โดยรับมอบหมายจากกระทรวง จังหวัด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ภารกิจก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวง คือ "การท่องเที่ยว และการกีฬา เพื่อการสร้างคน สร้างสังคม สร้างรายได้ และสร้างชาติ” วิสัยทัศน์ "กีฬาเด่น ท่องเที่ยวมีคุณภาพ สร้างรายได้สู่ประชาชน” หมายถึง การเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานรวมทั้งมีความพร้อมที่จะให้บริการและสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้มาท่องเที่ยวและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาของจังหวัดทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง สนใจรักการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านกีฬาของประเทศ