บุคลากรสำนักงาน

21 ก.ย. 2561      1551 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

      นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

      นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 

   นางสาวอภิญญา จิตต์รุ่งเรือง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

    นายนิวัฒน์ ชะแลวรรณ์
    พนักงานธุรการ ส 2

    นางสาวสุภาพร นาควิเศษ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว     

 

     นางสาวสุดาภรณ์ โอดรัมย์
      เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน
      ด้านการเงินและบัญชี

        นายมานิตย์ บุญคลัง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  

 

     นางสาวกรรณิการ์ วงษ์โปทา
       เจ้าหน้าที่ประสานงาน
       ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

   นายพงษ์นรินทร์ นิลสนธิ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุ

   นางสาวภัสสร  เตียนขุนทด
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน    

          นายสำเริง  ชูสาย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเก้าเลี้ยว

        นายสุรพงษ์  ปานมาก
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโกรกพระ

        นางสีไพร  เกษาพร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลาดยาว

        นางสาวนิตยา  ดอกโศก
    เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
            บรรพตพิสัย

         นางสาวน้ำผึ้ง  สุขขิม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพยุหะคีรี

         นายบุญนำ  คล้ายน้อย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชุมตาบง

       นายอดิสรณ์  ศรีเพชร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่วงก์

       นายณัฐพร  สัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไพศาลี

        นายฉัตรชัย  ชื่นจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองบัว

      นายเอกสิทธิ์  จันทร์มาเมือง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชุมแสง

   นางสาวเบญจวรรณ  พรมคล้าย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าตะโก

      นายศุภรัตน์  สุขพรรณ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอตากฟ้า

     นางสาวจินดารัตน์  เมรุวัย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอตาคลี

    นายภุชงค์  อนันตวัฒน์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่เปิน