การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) สระว่ายน้ำวีระกร

18 มิ.ย. 2563      435 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายมานิตย์ บุญคลัง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรค Covid-19 โดยได้ดำเนินการตรวจให้คำแนะนำ และประชุมแนวทางการปฎิบัติตรวจประเมินผล เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สระว่ายน้ำ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การดำเนินงานได้รับความร่วมมือในการป้องกันตามมาตรการจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี
จำนวน  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน : 20 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 18 มิถุนายน 2563           
สถานที่ดำเนินการ : สระว่ายน้วีระกร  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์