มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส covid-19 (ระยะที่ 4)

13 มิ.ย. 2563      311 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาประกาศและคำสั่งของจังหวัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส covid-19 (ระยะที่ 4)

 วันนี้ (13 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 16/2563 เพื่อพิจารณาประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส covid-19 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 10) ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการออกประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 10 ) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เล่ม 137 ตอนพิเศษ 138 ง)
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 1.การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.2563

 2.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่มีการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน จัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมได้

 3.การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 (1.) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

 ก.การจัดการประชุม อบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนต์ หรือในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการได้

 ข.การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 ค.สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นนที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก หรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการแบบรายวันได้

 ง.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

 จ.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ให้ดำเนินการได้โดยมีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละ 150 คน และมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน

 (2.) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

 ก.การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดำเนินการได้ ยกเว้นสถานประกอบการอาบอบนวด

 ข.การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้

 ค.สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม

 ง.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามปลากัด หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้

สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ หรือถ่ายทอดผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน

จ.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้

 4.การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ รถไฟ เรือ เครื่องบิน) ผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ การเว้นที่นั่ง และการจำกัดจำนวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาให้ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จัดระเบียบรถตู้ให้นั่งได้ไม่เกิน 8 คน และรถมินิบัสไม่เกิน 13 คน

 5.การดำเนินดารตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ในของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและเจ้าของกิจกรรม/สถานที่ที่ผ่อนคลายให้ดำเนินการได้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ร่วมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ตามที่ราชการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ กิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันโรค หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือเสนอให้ผู้มีอำนาจ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีคำสั่งปิดสถานที่นั้นไว้เป็นการชั่วคราวได้

 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้ทีมตรวจติดตามประเมิน ตามมาตรการด้านสถานศึกษา ติดตามดูแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ เอกชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยขอให้เพิ่มจำนวนคณะทำงานในชุดที่ 7 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุน อ.ส.ม. ช่วยดำเนินการตามจุดคัดกรอง สนุนสโรงเรียน สถานศึกษา ในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียน เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ท้องถิ่นจังหวัด สนับสนุนหน้ากากผ้า สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่ยังขาดแคลนหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การจัด จัดระเบียบรถ รับส่งนักเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการ Social distancing ด้วย
สำหรับมาตรการผ่อนคลายในเรื่องของการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชน ที่ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ที่ประชุมมีมติ คือ กรณีที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ก่อนวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กักตัวตามมาตรการ 7 วัน ที่ Local Quarantine หากไม่พบเชื่้อ ให้กลับไปกักตัวที่ต่อที่บ้านอีก 7 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ติดตามดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด covid-19 ต่อไป
Cr. #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์