การประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม (ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564

22 มิ.ย. 2565      11 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม (ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววชิรญาณ์  จิตต์รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม (ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม (ผ่านระบบ ZOOM)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 100 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565         

สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์