โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565

23 มิ.ย. 2565      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา จิตต์รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ และแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 120 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 23 มิถุนายน 2565         

สถานที่ดำเนินการ : ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี